Extending UTAUT2 in Mobile money adoption and actual use behavior: An empirical research in Vietnam during the Covid-19

The goal of this article is to examine the antecedents of behavioral intention toward mobile money, as well as the mediating role of trust on behavioral intention and financial inclusion in Vietnam during the COVID-19 period, using an expanded unified theory of technology acceptance and use (UTAUT2). The data were collected by an online self-administered questionnaire and analyzed using SmartPLS 3.3.3. To determine the exogenous constructs’ relevance and performance, a matrix analysis of importanceperformance was used. The findings indicate that behavioral desire to use mobile money is primarily driven by awareness, structural assurance, habit, and performance expectation. The behavioral intention of mobile money will substantially influence its adoption, and trust will not act as a mediator between behavioral intention and financial inclusion. The extended UTAUT2 was used for the first time to analyze mobile money in Vietnam. Additionally, the new research provides a more comprehensive explanation for users’ financial inclusion than past research provided.

Xem thêm

The Retail Industry’s Impact of Artificial Intelligence Chatbots and Augmented-Reality Applications: An examination of trust and satisfaction of the Youth Vietnamese online shopping

As competition in the retail industry heats up, businesses are increasingly resorting to kinds of artificial intelligence (AI) to differentiate themselves. E-commerce firms are combining technologies such as AI chatbots and augmented reality applications (ARA), which have established themselves as prominent customer service solutions in the practitioner area. However, little is known about consumers’ views and participation with developing technologies when they are implemented in a retail setting. A theory-based study model was developed to elucidate the motivational factors required for effective decision-making in this environment. The proposed model was supported by empirical testing conducted as a field study.

Xem thêm

Nghiên cứu tác động của các nhân tố tới quyết định thanh toán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ Hà Nội

Thông qua khảo 224 cá nhân với độ tuổi trung bình từ 18-30 tuổi, nghiên cứu đánh giá tác động của các nhân tố tới quyết định thanh toán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố: Nhận thức rủi ro; Nhận thức kiến thức; Nhận thức tài chính; Ảnh hưởng xã hội và Nhận thức tiện lợi tác động lên Quyết định sử dụng thanh toán trực tuyến khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ Hà Nội. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán trực tuyến khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ Hà Nội.

Xem thêm

The Nexus of ICT, Manufacturing Productivity and Economic Restructuring in Vietnam

The objective of this paper is to clarify the relationship between ICT application and labor productivity in Vietnamese manufacturing firms and connect it with the context of economic restructuring in Vietnam. The study uses data of 3,428 manufacturing firms from the General Statistics Office of Vietnam and regression models. In addition to the general model, the study also runs the models for sub-samples of firms of different production technology levels. Research results show two main points. First, information technology can enhance the labor productivity of Vietnamese manufacturing firms. This is true for both ICT hardware applications, ICT services, ICT software solutions, and employees' ICT skills in firms. Second, manufacturing firms with higher levels of production technology use ICT more effectively and achieve a higher impact on labor productivity. The results confirm that the Vietnamese government can stimulate ICT application and digital transformation in firms, thereby increasing labor productivity and promoting economic restructuring in the direction of shifting from agriculture to industry and from low-tech industries to high-tech ones. The results also provide implications for business managers and policymakers in other developing countries who are adopting the digital economy as a development strategy.

Xem thêm

SensCapsNet: Deep Neural Network for Non-Obtrusive Sensing Based Human Activity Recognition

Activity recognition, Accelerometers, Wearable sensors, Feature extraction, Gyroscopes, Intelligent sensors

Xem thêm

Gesture Recognition using Wearable Sensors with Bi-Long Short-Term Memory Convolutional Neural Networks

1D Convolutional Neural Network, Bidirectional LSTM, Hand Gesture Recognition, Human–machine interface, Home Appliance Control., GesHome dataset

Xem thêm

Tiền di động và triển vọng phát triển đối với Việt Nam

Tác giả: Đặng Thị Việt Đức, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tóm tắt: Hệ thống tiền di động (mobile money) có lợi ích kép, vừa là một phương tiện để phổ cập dịch vụ tài chính tới người dân và doanh nghiệp nhỏ và vừa là một thị trường mới tạo cơ hội kinh doanh cho các nhà cung cấp. Trong thời đại 4.0 hiện nay, tiền di động cũng là giải pháp phát triển kinh tế số quan trọng đặc biệt cho các nước đang phát triển. Dựa trên phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu thứ cấp từ nhiều nguồn, bài báo đã làm rõ chuỗi giá trị gia tăng, từ đó chỉ rõ các chủ thể có thể tham gia cung cấp cũng như các mô hình cung cấp dịch vụ tiền di động. Bài báo phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của tiền di động tại các thị trường dựa trên kinh nghiệm triển khai tiền di động tại nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới. Áp vào trường hợp của Việt Nam, có thể thấy Việt Nam đang có các điều kiện về thị trường và xã hội tốt để phát triển tiền di động. Bài báo cũng đề xuất hướng chính sách cũng như kinh nghiệm phát triển ở phía doanh nghiệp triển khai để dịch vụ tiền di động có thể thực sự phát triển được tại Việt Nam. Từ khóa: Tiền di động, mobile money, yếu tố ảnh hưởng, chính sách, mô hình kinh doanh.

Xem thêm

img

Đăng ký nhận bản tin