Image

Tác giả

Nguyễn Văn Hậu

Năm xuất bản

27/02/2021

Chuyên mục

Tài liệu tài chính

Mô tả

The study investigates factors affect the liquidity of pharmaceutical firms listed on the Hanoi Stock Exchange (HNX). The study employs a set of aggregated data from 10 pharmaceutical firms listed on the HNX. The research uses both qualitative and quantitative research methods. For the quantitative research method, the supporting tool is Stata13 software. The results show that assets structure (AS) factor and Return on sales (ROS) factor have a positive impact on liquidity with two observed variables, Quick Ratio-QR and Current Ratio-CCR; Return on equity (ROE) factor negatively effects the current ratio (CCR) and quick ratio (QR); Debt ratio (DR) has a negative relationship with current ratio (CCR); the rest of factors do not affect QR, CRR. Based on the findings, some recommendations have been proposed to help the pharmaceutical firms listed on the Hanoi Stock Exchange improving better the liquidity in the future

admin_img

Người đăng

Nguyễn Văn Hậu

Thầy Hậu giảng dạy các môn học liên quan tới kế toán, kiểm toán và tài chính: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công, kế toán doanh nghiệp bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp vận tải, kế toán doanh nghiệp du lịch, Tài chính tiền tệ, quản trị các định chế tài chính cho bậc đại học, sau đại học và một số chuyên đề cho bậc tiến sỹ (lý thuyết kế toán,kế toán quản trị). Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thầy Hậu cũng tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng chấm luận văn cao học và luận án tiến sỹ tại Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại. Thầy Hậu là tác giả của hơn 30 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, 05 cuốn sách và nhiều công trình nghiên cứu khác.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin