Kinh Nghiệm Quốc Tế Phát Triển Dịch Vụ Công Nghệ Tài Chính

Bài báo đăng trên Tạp chí Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương, số chuyên đề song ngữ, tháng 6/2020

Xem thêm

Năng Lực Cạnh Tranh Xuất Khẩu Của Ngành Công Nghiệp Phần Mềm Việt Nam Qua Phân Tích SWOT

(Bài báo đăng trên Tạp chí Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương, số 511, tháng 2/2018)

Xem thêm

Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Xuất Khẩu Của Ngành Công Nghiệp Phần Mềm Việt Nam

(Bài báo đăng trên Tạp chí Kinh Tế và Dự báo Số 32, tháng 12/2017)

Xem thêm

img

Đăng ký nhận bản tin