Image

Tác giả

Nguyễn Văn Hậu

Năm xuất bản

02/03/2023

Chuyên mục

Tài liệu tài chính

Mô tả

Internal control is designed for preventing potential risks, and protecting assets and corporate information. Therefore, internal control is an indispensable management tool in the firm. This study investigates internal control of aquaculture firms in Vietnam. Internal control is measured through five components, including (i) control environment, (ii) risk assessment, (iii) control activities, (iv) information and communication, and (v) monitoring. Data were collected from questionnaires 225 employees who are working at aquaculture firms in Vietnam. The quantitative approach is employed for evaluating internal control. The results reveal that internal control including five components which highly appreciated. Based on the findings, some recommendations are proposed to fulfill internal control.

admin_img

Người đăng

Nguyễn Văn Hậu

Thầy Hậu giảng dạy các môn học liên quan tới kế toán, kiểm toán và tài chính: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công, kế toán doanh nghiệp bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp vận tải, kế toán doanh nghiệp du lịch, Tài chính tiền tệ, quản trị các định chế tài chính cho bậc đại học, sau đại học và một số chuyên đề cho bậc tiến sỹ (lý thuyết kế toán,kế toán quản trị). Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thầy Hậu cũng tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng chấm luận văn cao học và luận án tiến sỹ tại Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại. Thầy Hậu là tác giả của hơn 30 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, 05 cuốn sách và nhiều công trình nghiên cứu khác.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin