Image

Tác giả

Nguyễn Văn Hậu

Năm xuất bản

22/06/2022

Chuyên mục

Tài liệu tài chính

Mô tả

Audit fees and audit quality have received the attention of stakeholders, clients, audit firms, and third parties. Each subject has its own opinion on determining influencing factors and their relationship. This study aims to investigate the determining factors of audit fees and audit quality in Vietnam. Using random data collection, a questionnaire was created on Google forms and sent to auditors from the 4th quarter of 2020 to the end of the 1st quarter of 2021. 267 valid auditors’ responses in 28 audit firms were used for data analysis. Exploratory factor analysis (EFA) was used to determine relationships between observed variables and factors. The measurement model and recommended hypotheses were confirmed by structural equation modeling (SEM) using SPSS 26 and AMOS 26. The study results show that contract types and audit complexity, audit firms’ reputation, size, and risk significantly impact audit fees and audit quality. In addition, the specialization of the audit firms does not have a positive effect on audit quality but on audit fees. The audit tenure has no statistical impact on audit fees and audit quality. Notably, audit fees statistically affected audit quality. Several implications can be applied, such as increasing the firm size, performing the procedures in response to audit risk, separating audit contract types, and determining the complexity of audit projects and specialties.

admin_img

Người đăng

Nguyễn Văn Hậu

Thầy Hậu giảng dạy các môn học liên quan tới kế toán, kiểm toán và tài chính: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công, kế toán doanh nghiệp bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp vận tải, kế toán doanh nghiệp du lịch, Tài chính tiền tệ, quản trị các định chế tài chính cho bậc đại học, sau đại học và một số chuyên đề cho bậc tiến sỹ (lý thuyết kế toán,kế toán quản trị). Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thầy Hậu cũng tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng chấm luận văn cao học và luận án tiến sỹ tại Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại. Thầy Hậu là tác giả của hơn 30 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, 05 cuốn sách và nhiều công trình nghiên cứu khác.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin