Image

Tác giả

Nguyễn Văn Hậu

Năm xuất bản

30/09/2020

Chuyên mục

Tài liệu tài chính

Mô tả

In recent years, the quality of auditing human resources in domestic auditing firms in Hanoi has certain limitations in which professional skills of auditors have not been given adequate attention. The number of customers at local auditing firms is forecast to increase gradually. Therefore, the quantity and quality of auditors need to be improved to meet requirements of the workload. Data for this research were collected through surveying 120 customers of domestic auditing firms in Hanoi on the 5-point Likert scale. Based on the collected data, we employ both qualitative and quantitative methodology along with some tools such as descriptive statistics, Cronbach's Alpha, T-test and ANOVA to analysis, evaluate and measure the professional skills of auditors in local auditing firms in Hanoi. The results show that the professional skills of auditors in auditing firms include 17 attributes. The majority of respondents show appreciation for the professionalism and professional competence of auditors, while, they think that critical thinking skills and creative thinking skills are still limited and need to be improved. These findings, not only help auditors to improve themselves, but also provide solutions for managers of domestic auditing firms in Hanoi to enhance quality of audited human resources.

admin_img

Người đăng

Nguyễn Văn Hậu

Thầy Hậu giảng dạy các môn học liên quan tới kế toán, kiểm toán và tài chính: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công, kế toán doanh nghiệp bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp vận tải, kế toán doanh nghiệp du lịch, Tài chính tiền tệ, quản trị các định chế tài chính cho bậc đại học, sau đại học và một số chuyên đề cho bậc tiến sỹ (lý thuyết kế toán,kế toán quản trị). Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thầy Hậu cũng tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng chấm luận văn cao học và luận án tiến sỹ tại Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại. Thầy Hậu là tác giả của hơn 30 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, 05 cuốn sách và nhiều công trình nghiên cứu khác.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin