Image

Tác giả

Nguyễn Văn Hậu

Năm xuất bản

04/04/2023

Chuyên mục

Tài liệu tài chính

Mô tả

Internal control is designed for preventing potential risks and protecting assets and corporate information. Therefore, internal control is an indispensable management tool in the enterprise. This study is conducted to provide empirical evidence on the influencing of enterprise structure on the internal control of aquaculture firms in Vietnam. The research sample covers 225participantswho working for aquaculture firms in Vietnam in the period of 2022. We used fix research methods (quantitative and qualitative research methods)through the SPSS software to analyze. The descriptive statistics, Cronbach's Alpha, EFA, and correlation analysis results suggest that enterprise structure influences the internal control of aquaculture firms in Vietnam. Based on the research findings, the study offers a number of implications for aquaculture firms in Vietnam.

admin_img

Người đăng

Nguyễn Văn Hậu

Thầy Hậu giảng dạy các môn học liên quan tới kế toán, kiểm toán và tài chính: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công, kế toán doanh nghiệp bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp vận tải, kế toán doanh nghiệp du lịch, Tài chính tiền tệ, quản trị các định chế tài chính cho bậc đại học, sau đại học và một số chuyên đề cho bậc tiến sỹ (lý thuyết kế toán,kế toán quản trị). Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thầy Hậu cũng tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng chấm luận văn cao học và luận án tiến sỹ tại Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại. Thầy Hậu là tác giả của hơn 30 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, 05 cuốn sách và nhiều công trình nghiên cứu khác.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin