title_img

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu

Tiến sỹ

PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu

Email: haunv@ptit.edu.vn

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Tài chính Kế toán, Trưởng Bộ môn Kế toán và Kiểm toán, Khoa Tài chính Kế toán 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trình độ học vấn:

  • Tiến sĩ: Học viện Tài chính, chuyên ngành Kế toán

Thầy Hậu  giảng dạy các môn học liên quan tới kế toán, kiểm toán và tài chính: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công, kế toán doanh nghiệp bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp vận tải, kế toán doanh nghiệp du lịch, Tài chính tiền tệ, quản trị các định chế tài chính cho bậc đại học, sau đại học và một số chuyên đề cho bậc tiến sỹ (lý thuyết kế toán,kế toán quản trị). Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thầy Hậu cũng tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng chấm luận văn cao học và luận án tiến sỹ tại Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại.

Thầy Hậu là tác giả của hơn 30 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, 05 cuốn sách và nhiều công trình nghiên cứu khác. Các cuốn sách, bài báo, nghiên cứu khoa học tiêu biểu đã công bố:

  1. Van Hau NGUYEN, Thi Thu Cuc NGUYEN, Van Thu NGUYEN, Duc Tai DO(2021) “Internal Factors Affecting Firm Performance: A Case Study in Vietnam”, Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)”
  2. Nguyen Van Hau,Tran Thi Thu Thuy,Vu Thi The (2020) “Evaluation of the Liquidity of Pharmaceutical Firms Listed in the Hanoi Stock Exchange, International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis”
  3. Van Hau NGUYEN, Thi Quynh Lien DUONG , To Thi Huong QUYNH , To Thi Thu TRANG (2020), “Influences of External Factors on Business Performance of Domestic Animal Feed Enterprises in Vietnam”, Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)”
  4. Nguyễn Văn Hậu (2019) “Hoàn thiện công tác kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong kiểm toán ngân sách địa phương”, (8), Kế toán – Kiểm toán
  5. Nguyễn Văn Hậu (2017) “Hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng” (6), Kế toán – Kiểm toán, 54.

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin