title_img

PGS. TS. Đỗ Quang Hưng

PGS. TS.

PGS. TS. Đỗ Quang Hưng

Email: dqhung@ptit.edu.vn; quanghung.fcu@gmail.com

Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thầy Hưng giảng dạy các môn học: Lập trình web, Lập trình Python, Phát triển các hệ thống thương mại điện tử, Dữ liệu lớn. Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, học máy trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Các phương pháp logic mờ, hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chí trong lĩnh vực quản lý, quản trị kinh doanh.

 

PGS. TS. Đỗ Quang Hưng

Email: dqhung@ptit.edu.vn; quanghung.fcu@gmail.com

Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trình độ học vấn:

 • Kỹ sư và Thạc sĩ CNTT: Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Tiến sĩ: Hệ thống thông tin, Đại học Feng Chia (Đài Loan)

Thầy Hưng giảng dạy các môn học: Lập trình web, Lập trình Python, Phát triển các hệ thống thương mại điện tử, Dữ liệu lớn. Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, học máy trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Các phương pháp logic mờ, hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chí trong lĩnh vực quản lý, quản trị kinh doanh.

Một số công trình nghiên cứu:

 • Quang Hung Do and Jeng-Fung Chen, “Prioritizing the factor weights affecting the tourism performance by FAHP”, International Journal of Engineering Business Management, vol. 5, 2013.
 • Quang Hung Do, “A Hybrid Gravitational Search Algorithm and Back-Propagation for Training Feedforward Neural Networks”, Knowledge and Systems Engineering, Advances in Intelligent Systems and Computing 326, pp. 381-392, 2014.
 • Jeng-Fung Chen, Ho Nien Hsieh, Quang Hung Do, “Evaluating teaching performance based on fuzzy AHP and comprehensive evaluation approach”, Applied Soft Computing, Vol. 28, 2015, pp. 100–108, 2015.
 • Quang Hung Do, Development of MI-ANFIS-BBO Model for Forecasting Crude Oil Price, Reliability and Statistical Computing, pp 167-191, 2020, Springer Series in Reliability Engineering book series
 • Đỗ Quang Hưng, Dự báo hoạt động ngân hàng bằng thuật toán rừng ngẫu nhiên, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 320 tháng 02/2024

Một số cuốn sách:

 • Group MCDM Based on the Fuzzy AHP Approach, ISBN13: 9781466652026, DOI: 10.4018/978-1-4666-5202-6.ch100 2014 IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA).
 • Kiến trúc máy tính (chủ biên), Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên, 2017, ISBN: 978-604-913-606-1.
 • Lý thuyết thông tin (chủ biên), Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên, 2018.
 • Lập trình hướng đối tượng (chủ biên), Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên, 2018.
 • Artificial Neural Network Applications in Business and Engineering (chủ biên), IGI Global, Hershey, Pennsylvania (USA)., DOI: 10.4018/978-1-7998-3238-6, ISBN13: 9781799832386
 • Ứng dụng Fuzzy trong nghiên cứu kinh doanh (đồng chủ biên), 2023. Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, ISBN: 978-604-330-741-2.

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin