Image

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN FINTECH CỦA ĐẠI HỌC HUDDERSFIELD (VƯƠNG QUỐC ANH)

Tổng quan về chương trình

Đại học Huddersfield là một trường đại học - trung tâm nghiên cứu uy tín tại Vương quốc Anh. Trường đã đạt được danh hiệu vàng về Chất lượng giảng dạy (Gold Teaching Excellent) và về Kết quả sinh viên tốt nghiệp (Student Outcomes Framework - TEF) năm 2017, Giải thưởng Xuất sắc về Giảng dạy Toàn cầu (Global Teaching Excellence Award) năm 2017 và Trường đào tạo sau đại học của Năm tại Times Higher Education (Times Higher Education University of the Year) vào năm 2013. 

Căn cứ Quyết định số 970-1/QĐ-HV ngày 28/07/2022 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc cho phép thực hiện Chương trình liên kết đào tạo và cấp bằng cử nhân ngành Công nghệ tài chính (Fintech) giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Huddersfield, Anh. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo với Đại học Huddersfield, Anh nãm học 2023-2024. Chương trình đào tạo liên kết được thiết kế để đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trình độ cử nhân lĩnh vực Công nghệ tài chính, Kinh doanh và Tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển của nền kinh tế sổ. Thông qua chương trình đào tạo, sinh viên sẽ có được các lý thuyết về tài chính và ứng dụng của chúng cũng như các công nghệ như blockchain, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo có thể tạo đổi mới trong các hoạt động tài chính.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 Chỉ tiêu

Đối tượng tuyển sinh

Chương trình liên kết do Đại học Huddersfield cấp bằng (đơn bằng):

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương của Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp chương trình của nước ngoài được công nhận tương đương;
 • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
 • Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển là những thí sinh thỏa mãn các điều kiện xét tuyển có kết quả điểm trung bình chung học tập và có hạnh kiểm của ba (03) năm học THPT từ loại Khá trở lên;
 • Có trình độ tiếng Anh đạt từ IELTS 5,0 điểm trở lên hoặc tương đương trở lên và còn thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) trong quá trình xét tuyển;

Chương trình liên kết cấp song bằng tốt nghiệp (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Huddersfield cùng cấp bằng tốt nghiệp)

 • Thí sinh đã trúng tuyển vào đại học hệ chính quy ngành Công nghệ tài chính của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
 • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
 • Có đủ trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của giai đoạn chuyển tiếp học tập tại Đại học

Phương thức xét tuyển

Chương trình liên kết do Đại học Huddersfield cấp bằng (đơn bằng):

Điều kiện xét trúng tuyển:

 • Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển là những thí sinh thỏa mãn các điều kiện xét tuyển có kết quả điểm trung bình chung học tập và có hạnh kiểm của ba (03) năm học THPT từ loại Khá trở lên;
 • Có đủ minh chứng về trình độ tiếng Anh đạt trình độ IELTS 5.0 điểm trở lên hoặc tương đương trở lên và còn thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) trong quá trình xét tuyển;

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Xét tuyển các thí sinh đáp ứng các tiêu chí xét tuyển nêu tại mục a), trên cơ sở lấy kết quả học tập THPT từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu đã công bổ.

Chương trình liên kết cấp song bằng tốt nghiệp (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Huddersfield cùng cấp bằng tốt nghiệp):

Tiêu chí xét tuyển:

 • Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển là những thí sinh thỏa mãn các điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển đầu vào đại học chính quy ngành Công nghệ tài chính của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Xét tuyển các thí sinh đáp ứng các tiêu chí xét tuyển nêu trên, trên cơ sở lấy theo điểm các hình thức xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu đã công bố.

Thời gian dào tạo và chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo chuẩn của Chương trình liên kết đào tạo do Đại học Huddersfield cấp bằng là 04 năm

Thời gian đào tạo chuẩn của Chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng của Học viện và Đại học Huddersfield là 4,5 năm

Chương trình đào tạo

 • Chương trình liên kết do Đại học Huddersfield cấp bằng tốt nghiệp (chương trình đơn bằng)

Chương trình liên kết đào tạo 2 + 2:

Thời gian đào tạo của Chương trình liên kết do Đại học Huddersfield cấp bằng: 4 năm.

Giai đoạn 1: Sinh viên học tập 02 năm đầu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với 69 tín chỉ tương ứng với 25 môn học/học phần. Nội dung chương trình trong giai đoạn này phần lớn tập trung vào các kiến thức chung, đại cương và một số kiến thức cơ sở ngành cũng như nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên. Ngôn ngữ giảng dạy trong giai đoạn này được sử dụng là song ngữ bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh;

Giai đoạn 2: Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 02 năm đầu và đạt đầy đủ các điều kiện chuyển tiếp sẽ tiếp tục học tập 02 năm tiếp theo tại Đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh. Trong đoạn này, sinh viên học tập 100% bằng ngôn ngữ tiếng Anh với 240 tín chỉ, tương ứng với 12 môn học/học phần. Nội dung chương trình giai đoạn này là phần kiến thức chuyên môn sâu của ngành đào tạo. Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện cấp bằng sẽ được nhận bằng tốt nghiệp đại học của Đại học Huddersfield.

Chương trình liên kết đào tạo 3 + 1:

Chương trình được chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Sinh viên học tập 03 năm đầu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với 106 tín chỉ tương ứng với 39 môn học/học phần. Nội dung chương trình trong giai đoạn này gồm các kiến thức chung, đại cương, các số kiến thức cơ sở ngành và ngành cũng như nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên, ngôn ngữ giảng dạy trong giai đoạn này được sử dụng là song ngữ bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh;

Giai đoạn 2:  Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 03 năm đầu và đạt đầy đủ các điều kiện chuyển tiếp sẽ tiếp tục học tập 01 năm tiếp theo tại Đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh. Trong đoạn này, sinh viên học tập 100% bằng ngôn ngữ tiếng Anh với 120 tín chỉ, tương ứng với 6 môn học; nội dung chương trình giai đoạn này là phần kiến thức chuyên môn sâu của ngành đào tạo.

Văn bằng tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện cấp bằng sẽ được nhận bằng tốt nghiệp đại học của Đại học Huddersfield. Sinh viên sẽ được cấp bàng Cử nhân Quản trị kinh doanh với Tài chính hoặc Cử nhân Kinh doanh với Dịch vụ Tài chính (tuỳ theo ngành đào tạo mà sinh viên đã đăng ký và theo học).

 • Chương trình liên kết do Đại học Huddersfield cấp bằng tốt nghiệp (chương trình đơn bằng)

Sinh viên có thể lựa chọn và tham gia 1 trong 2 chương trình liên kết đào tạo 2 + 2 hoặc 3 + 1 như mục a) nêu trên. Sau khi hoàn thành hai (02) giai đoạn như trên, sinh viên tiếp tục hoàn thành Giai đoạn 3 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp và nhận văn bằng tốt nghiệp đại học của Học viện. Nội dung của giai đoạn 3 gồm 16 đến 18 tín chỉ của các số môn học bổ sung cùng nội dung thực tập và tốt nghiệp.

Điều kiện chuyển tiếp học tại Đại học Huddersfield, Anh

Sinh viên được chuyển tiếp học 2 năm tiếp theo tại Đại học Huddersfield nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Sinh viên hoàn thành chương trình học 2 hoặc 3 năm đầu theo chương trình liên kết đã phê duyệt nêu trong thông báo tuyển sinh này. Đạt điểm trung bình tích lùy của năm học trước hoặc Điểm trung bình chung tích lũy (tại thời điểm xét chuyển tiếp) tối thiểu 7,0 (theo thang điểm 10) hoặc 2,8 (theo thang điểm 4);
 • Có chứng chỉ IELTS (Academic) 0 trở lên và còn thời hạn theo quy định với điểm tối thiểu mỗi kỹ năng là 5.5 hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh (học thuật) quốc tế khác tương đương;
 • Minh chứng khả năng tài chính đả bảo khả năng hoàn thành khóa học tại Đại học Huddersfield;
 • Đáp ứng tất cả các điều kiện/ yêu cầu của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam để được cấp visa học tập tại Vương quốc Anh.

Học phí và học bổng

Học phí:

 • Học phí cho giai đoạn 1 học tập tại Học viện: dự kiến 45.000.000 đồng/ năm học.
 • Học phí cho giai đoạn 2 tại Đại học Huddersfield: 000 Bảng Anh/ năm học (mức học phí tham khảo năm 2023 tại Đại học Huddersfield).

Học bổng:

 • Học bổng tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông:

Trong quá trình tuyển sinh, đào tạo tại Học viện, sinh viên được xét hưởng chế độ học bổng và hỗ trợ tài chính như sinh viên đại học chính quy hệ đại trà của Học viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện được áp dụng theo từng năm học. Cụ thể các chế độ học bổng và chế độ tài chính bao gồm:

Học bổng đầu vào bằng 50 - 100 % mức học phí hệ đại trà áp đụng cho học kỳ/năm thứ nhất đối với sinh viên trúng tuyển có kết quả tuyển sinh xuất sắc;

Học bổng khuyến khích học tập bằng 100%; 120% hoặc 150% mức học phí hệ đại trà áp dụng cho từng học kỳ đối với sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

 • Học bổng tại Đại học Huddersfield

Sinh viên đăng ký chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện và Đại học Huddersfield được hưởng học bổng trị giá 2.000 - 4.000 bảng Anh tùy theo chính sách
hàng năm. Năm 2023/2024, mức học bổng được Đại học Huddersfield đề xuất là 2.000 bảng Anh.

Sinh viên cũng có thể đăng ký các chương trình học bống hàng năm khác của Đại học Huddersfield dành cho sinh viên quốc tế. Sinh viên đại học của Đại học Huddersfield tiếp tục học sau đại học tại trường được hưởng thêm học bổng trị giá 4.000 bảng Anh.

Hồ sơ dự tuyển

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 • 2 ảnh 3x4 (chụp trong 6 tháng gần nhất);
 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT và học bạ THPT (thí sinh có thể nộp Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa nhận được bằng tốt nghiệp THPT);
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiểu còn thời hạn sử dụng;
 • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương;
 • Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (có bản gốc đối chiếu), nếu có;
 • Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng;
 • Lệ phí tuyển sinh: 300.000đ/ hồ sơ

Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh

 • Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 20/08/2023
 • Thời gian dự kiến khai giảng năm học 2023-2024 là: 15/09/2023

Liên hệ tư vấn và nộp hồ sơ tuyển sinh

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tầng 5, nhà AI - Km 10 đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: +84 24 3352 5741 / E-mail: cie@ptit.edu.vn / Hotline: 088 616 0606

Website: cie.ptit.edu.vn

admin_img

Người đăng

Đặng Phong Nguyên

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin